Νομοθεσίες

Έκθεση της επιτροπής προς το ευρωπαΐκό κοινοβούλιο και το συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα (2000/60/ΕΚ) και της οδηγίας για τις πλημμύρες (2007/60/ΕΚ)

Read More

COM(2019) 95 final

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 31822/1542/2010 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1108) για τις πλημμύρες

Read More

Αριθμ. 177772/924, Τεύχος Β’ 2140/22.06.2017

Κοινή Υπουργική Απόφαση «Αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2007/60/ΕΚ»

Read More

Αριθμ. H.Π. 31822/1542/Ε103

Ο περί Αξιολόγησης, Διαχείρισης και Αντιμετώπισης των Κινδύνων Πλημμύρας Νόμος του 2010

Read More

153(Ι)2012

Ο περί Αξιολόγησης, Διαχείρισης και Αντιμετώπισης των Κινδύνων Πλημμύρας Νόμος του 2010

Read More

70(I)/2010

Ο ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010

Read More

Ν. 79(I)/2010

Οδηγία 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας

Read More

2007/60/ΕΚ

EU overview of methodologies used in preparation of Flood Hazard and Flood Risk Maps

Read More

UC10508/15955-A

European Overview Assessment of Member States’ reports on Preliminary Flood Risk Assessment and Identification of Areas of Potentially Significant Flood Risk

Read More

UC9810.5b

Νομοθεσίες

Title Code
Έκθεση της επιτροπής προς το ευρωπαΐκό κοινοβούλιο και το συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα (2000/60/ΕΚ) ... COM(2019) 95 final
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 31822/1542/2010 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1108) για τις πλημμύρες Αριθμ. 177772/924, Τεύχος Β’ 2140/22.06.2017
Κοινή Υπουργική Απόφαση «Αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2007/60/ΕΚ» Αριθμ. H.Π. 31822/1542/Ε103
Ο περί Αξιολόγησης, Διαχείρισης και Αντιμετώπισης των Κινδύνων Πλημμύρας Νόμος του 2010 153(Ι)2012
Ο περί Αξιολόγησης, Διαχείρισης και Αντιμετώπισης των Κινδύνων Πλημμύρας Νόμος του 2010 70(I)/2010
Ο ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 Ν. 79(I)/2010
Οδηγία 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας 2007/60/ΕΚ
EU overview of methodologies used in preparation of Flood Hazard and Flood Risk Maps UC10508/15955-A
European Overview Assessment of Member States’ reports on Preliminary Flood Risk Assessment and Identification of Areas of Potentially Significant Flood ... UC9810.5b