Case study: Αντιπλημμυρικά Φράγματα Αραδίππου, Κύπρος

Description of the application

Γενική Περιγραφή του Έργου Τα Αντιπλημμυρικά Φράγματα Αραδίππου περιλαμβάνουν την κατασκευή δύο φραγμάτων επί των χειμάρρων Καμμίτση και Αρχαγγέλου, που αποτελούν τους δύο κύριους συμβάλλοντες του ποταμού Αραδίππου, στις θέσεις που παρουσιάζονται στα σχέδια της Μελέτης. Περιλαμβάνουν επίσης την κατασκευή αγωγών που εξυπηρετούν αφ’ ενός την αντιπλημμυρική λειτουργία των φραγμάτων και αφ’ ετέρου τη μεταφορά του αποθηκευόμενου στον ταμιευτήρα Καμμίτση νερού για άρδευση ή ενίσχυση του δικτύου του Νότιου Αγωγού. Βασικός σκοπός του έργου είναι η αντιπλημμυρική προστασία των περιοχών Αραδίππου και Λιβαδιών, η οποία θα πραγματοποιείται μέσω της συγκράτησης των πλημμυρών στα δύο φράγματα Καμμίτση και Αρχαγγέλου. Δευτερευόντως το αποταμιευόμενο νερό θα χρησιμοποιείται για την κάλυψη μέρους των αρδευτικών αναγκών της περιοχής αναδασμού Αραδίππου ή για τη διοχέτευσή του προς το Νότιο Αγωγό. Το Έργο περιλαμβάνει την κατασκευή των εξής: • του φράγματος Καμμίτση, που προβλέπεται από σκληρό επίχωμα (hardfill), ύψους 29,95 m και μήκους στέψης 238,10 m, όπως επίσης και των έργων εκτροπής, υδροληψίας, εκκένωσης και υπερχείλισης, • του φράγματος Αρχαγγέλου, που προβλέπεται από σκληρό επίχωμα (hardfill), ύψους 21,60 m και μήκους στέψης 179,70 m, όπως επίσης και των έργων εκτροπής, υδροληψίας, εκκένωσης και υπερχείλισης, • του αγωγού διασύνδεσης των δύο φραγμάτων και μεταφοράς του νερού προς την περιοχή άρδευσης Τεχνικά χαρακτηριστικά Φράγματος Καμμίτση Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του φράγματος Καμμίτση είναι: • Στάθμη κατωφλίου υπερχείλισης: +133,00 m • Στάθμη στέψης αντιπλημμυρικού στηθαίου στο μη υπερπηδητό τμήμα:+139,30 m • Στάθμη στέψης στον άξονα του φράγματος: +138,10 m • Ύψος φράγματος από στάθμη θεμελίωσης: 29,95 m • Μήκος στέψης φράγματος: 238,10 m • Μήκος κατωφλίου υπερχείλισης: 12,00 m • Συνολική χωρητικότητα ταμιευτήρα στη στάθμη +133,00 m : 1.100.000 m3 • Νεκρός όγκος: 50.000 m3 • Ωφέλιμη χωρητικότητα: 1.050.000 m3 Τεχνικά χαρακτηριστικά Φράγματος Αρχαγγέλου Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του φράγματος Αρχαγγέλου είναι: • Στάθμη κατωφλίου υπερχείλισης: +144,00 m • Στάθμη στέψης αντιπλημμυρικού στηθαίου στο μη υπερπηδητό τμήμα:+149,20 m • Στάθμη στέψης στον άξονα του φράγματος: 148,00 m • Ύψος φράγματος από στάθμη θεμελίωσης: 21,60 m • Μήκος στέψης φράγματος: 179,70 m • Μήκος κατωφλίου υπερχείλισης: 10,00 m • Συνολική χωρητικότητα ταμιευτήρα στη στάθμη +144,00 m : 330.000 m3 • Νεκρός όγκος: 25.000 m3 • Ωφέλιμη χωρητικότητα: 305.000 m3 Το δύο φράγματα θα έχουν κλίσεις πρανών 1:0,7 τόσο στο ανάντη, όσο και στο κατάντη πρανές. Το σώμα και των δύο φραγμάτων κατασκευάζεται από σκληρό επίχωμα κατάλληλης σύνθεσης περιεκτικότητας τσιμέντου και ποζολάνης. Επί του ανάντη πρανούς προβλέπεται η κατασκευή μανδύα στεγάνωσης, ο οποίος διαμορφώνεται με πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος κατηγορίας C25/30, ενιαίου πάχους ίσου με 30 cm σε όλο το ύψος της. Στη βάση του ο μανδύας εδράζεται επί της πλίνθου με τη διαμόρφωση στο σημείο αυτό ειδικού αρμού στεγάνωσης. Η πλίνθος αποτελεί τη βάση έδρασης του μανδύα στεγάνωσης και συγχρόνως κεντρικό στοιχείο της θεμελίωσης και της στεγάνωσης των φραγμάτων. Είναι πλάκα σκυροδέματος κατηγορίας C25/30 εδραζόμενη επί του υγιούς υποβάθρου. Η στεγάνωση της θεμελίωσης του φράγματος περιλαμβάνει κουρτίνα τσιμεντενέσεων κατά μήκος της πλίνθου, καθώς και τάπητα τσιμεντενέσεων στο εύρος θεμελίωσής της. Για την αποστράγγιση των υδάτων, που για οιοδήποτε λόγο ενδέχεται να περάσουν μέσω του μανδύα ή των αρμών προς το σώμα του σκληρού επιχώματος, τοποθετούνται εντός της ανάντη παρειάς του σκληρού επιχώματος και σε μικρό βάθος κάτω από την επιφάνεια αυτού, διάτρητοι σωλήνες από PVC ονομαστικής διαμέτρου 200mm σε κατάλληλη διάταξη. Προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος μορφής L χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση της εξωτερικής επιφάνειας του κατάντη πρανούς των φραγμάτων. Παράλληλα λειτουργούν ως σώματα εγκιβωτισμού του υλικού του σκληρού επιχώματος κατά τις εργασίες διάστρωσης και συμπύκνωσης. Η στέψη του φράγματος στο μη υπερπηδητό τμήμα τους διαμορφώνεται ως οδός διέλευσης οχημάτων πλάτους 3,50m με πεζοδρόμια εκατέρωθεν αυτής. Στο ανάντη άκρο της στέψης προβλέπεται η κατασκευή συμπαγούς προστατευτικού και αντιπλημμυρικού στηθαίου από σκυρόδεμα, ενώ στην κατάντη πλευρά η τοποθέτηση στιβαρού μεταλλικού κιγκλιδώματος. Η βάση της κατασκευής της στέψης γίνεται με οπλισμένο σκυρόδεμα, ενώ δύο στρώσεις ασφαλτικών τοποθετούνται στο εύρος του οδοστρώματος. Προβλέπεται η κατασκευή κατάλληλης διάταξης έργων υπερχείλισης, οδών πρόσβασης καθώς και κτηρίου ελέγχου. Για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς του φράγματος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, προβλέπεται η τοποθέτηση κατάλληλων τύπων και αριθμών οργάνων. Για την εκτροπή των υδάτων κατά τη φάση κατασκευής, ώστε η δόμηση του φράγματος να γίνεται εν ξηρώ, κατασκευάζονται οχετοί κατάλληλης διατομής. Μετά το τέλος της κατασκευής οι οχετοί θα σφραγισθούν με πώματα έμφραξης. Το κατάντη του πώματος τμήμα του οχετού θα φιλοξενήσει ένα αγωγό επαρκούς διατομής, μέσω του οποίου θα γίνεται τόσο η εκκένωση του φράγματος, όσο και η διοχέτευση του νερού είτε προς το άλλο φράγμα, στην περίπτωση Αρχαγγέλου, είτε για την αξιοποίησή του για άρδευση, στην περίπτωση Καμμίτση. Η λειτουργία της εκκένωσης ή εναλλακτικά της διοχέτευσης προς τα κατάντη θα γίνεται με χειρισμό των αντίστοιχων δικλίδων.

Flood management measure

Which flood management measures have been applied? Multiple measures may be specified.

Flood Risk Management Target

General flood risk management targets.

Country

Country in which the application (case study) is located. In case of a transboundary application multiple countries are specified.

Responsible authority level

Level of Responsible Authority.

Action type according to the Management Plan

Which action types have been or will be applied according to the Management Plan? Multiple measures may be specified.

Type of measure according to the Management Plan

Main type of the applied measures according to the Management Plan

Implementation phase according to the Management Plan

Nature of the application according to the Management Plan

Nature of the actions according to the Management Plan

Ranking according to the Management Plan

Estimated time horizon for the implementation of the measures

Last modified: June 12, 2020, 10:57 a.m.

 


Geoportal

Navigate to the Geoportal for more geographic information on case studies